A Bizarre Fanon Wiki
Advertisement
A Bizarre Fanon Wiki

Fucking retard lmfao” -Chaotic, to everyone he meets.

im cool as shit, yeah

Advertisement